വായിക്കാന്‍ കൊള്ളാവുന്ന ചില നല്ല മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ ….

Posted: September 2, 2010 in Uncategorized
Tags: , , ,

മലയാളത്തിന്റെ ആസ്ഥാന ബ്ലോഗ്‌ ആയ berlytharangal വായിച്ചു മടുത്തപ്പോള്‍ ,ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എന്നാ അനന്തസഗരത്തില്‍ കയ്യറി ഒന്ന് തപ്പി .കൊള്ളാമെന് തോന്നിയ ചില മലയാള മണമുള്ള ബ്ലോഗുകള്‍ താഴെ .

http://siyashamin.blogspot.com/
http://syaamam.blogspot.com/
http://workersforum.blogspot.com/
http://kpsukumaran.blogspot.com/

അടികുറിപ്പ് :ഓഫീസില്‍ ഈച്ച ആട്ടി ഇരികുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല വിനോദമാണ്‌ മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ .ബോസ്സിന്റെയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും എത്തിനോട്ടം ഒഴിവാക്കാന്‍ വളരെ അധിക്കം സഹായിക്കും .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s