ഇനി സില്സില ക്വിസ് !!

Posted: September 7, 2010 in നര്‍മ്മം
Tags: , , , , , , ,

ആദ്യം ചരിത്രം തിരുത്തികുറിച്ച ആല്‍ബം,പിന്നെ വായനകാരെ കണീര്‍ അണിയിച്ച് ഇന്റര്‍വ്യൂ .ഇപ്പോള്‍ ഇതാ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം(ക്ഷമയും ..:-)) അളക്കാന്‍ ഒരു സിലസില ക്വിസ് .ചില ഫോര്‍വേഡ് വിരുതന്മാര്‍ ആണ് ഈ പുതിയ ഉദ്യമത്തിന് പിന്നില്‍ എന്ന് തീര്‍ച്ച .ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്തു തന്ന പ്രിയ സുഹുര്തിനെ ഓര്‍ത്തുകൊണ്ട്‌ വായനക്കാര്‍ക് ഞാന്‍ സമര്‍പിക്കുന്നു.Advertisements
Comments
  1. ozhakkan says:

    not clear the attchmnt

  2. സില്‍‌സിലാഹേ സില്‍‌സിലാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ

  3. Raj says:

    സില്‍‌സിലാഹേ സില്‍‌സിലാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ‍ാ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s