ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകള്‍ …….

Posted: December 26, 2010 in Uncategorized
Technorati Tags: ,

DSC03144  DSC03139

Comments
  1. MARSHAL says:

    കമ്പികൾ വലിച്ചു മുറുക്കുകയും,അനാവശ്യമായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വലിച്ചുമാറ്റുകയും,കറന്റിനെ വീണ്ടും ചാർജ്ജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ സംഗതി ജോറാവില്ലെന്നുണ്ടോ? എല്ലാറ്റിലും കുറ്റം കാണുന്നതിനുപകരം അതിലെ നന്മകളെമാത്രം കണക്കിലെടുത്ത്, തിന്മയായ അംശങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തിം സംഗതികളെ മൊത്തമായി അവലോകനം ചെയ്താൽ കുറേ ഭേദമായിരിക്കും! ജയ് ഹിന്ദ്!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s