കലികാല വൈഭവം ..!

Posted: March 16, 2011 in നര്‍മ്മം

ജപ്പാനും സുനാമിയും പത്ര താളുകള്‍ മുഴുവന്‍ നിറയുമ്പോള്‍ ,കൌമുദി പ്രസിദ്ധികരിച്ച ഒരു വാര്‍ത്തയാണ് ഇവിടെ വിഷയം .
Exclusive പട്ടികയില്‍ പെടുത്താവുന്ന ഈ വാര്‍ത്ത‍ സുനാമിയില്‍ മുങ്ങി പൊക്കാതെ പ്രസിധികരികാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൌമുദിക്ക് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ .

പണ്ട് പരിക്ഷിത് രാജാവിന്‌ പുഴു രൂപത്തില്‍ ആയിരുനെങ്കില്‍ ഇവിടെ കാലന്‍ silicon രൂപത്തിലാണ് പണി കൊടുത്തത് ,അതും ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിക്ക് .
എല്ലാവര്ക്കും ഇതൊരു പാഠമാകട്ടെ ..സുക്ഷിച്ചാല്‍ ദുഖികേണ്ട…. 😛

ജാലകം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s