ഞാനാര് !

രണ്ടു ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ്‌ തമ്പുരാന് ഉത്തരം വേണ്ടത് …. ചോദ്യം ഒന്ന് .. ഞാനാര്‌ ?! ….. ഉത്തരമില്ല തമ്പുരാന്‍ …. മനുഷ്യന്‍ മഹാജ്ഞാനതിന്റെ കൈലാസം കയറുമ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളില്‍ ഉത്തരം കിട്ടാതെ മുഴഗുന്ന ചോദ്യം …. ബുദ്ധനും സങ്കരന്നും ഒക്കെ തേടിയത് ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ..!! ഞാനാര് !

Comments
  1. test says:

    kolaam..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s