മലയാളത്തിന്റെ ആസ്ഥാന ബ്ലോഗ്‌ ആയ berlytharangal വായിച്ചു മടുത്തപ്പോള്‍ ,ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ എന്നാ അനന്തസഗരത്തില്‍ കയ്യറി ഒന്ന് തപ്പി .കൊള്ളാമെന് തോന്നിയ ചില മലയാള മണമുള്ള ബ്ലോഗുകള്‍ താഴെ .

http://siyashamin.blogspot.com/
http://syaamam.blogspot.com/
http://workersforum.blogspot.com/
http://kpsukumaran.blogspot.com/

അടികുറിപ്പ് :ഓഫീസില്‍ ഈച്ച ആട്ടി ഇരികുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും നല്ല വിനോദമാണ്‌ മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ .ബോസ്സിന്റെയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും എത്തിനോട്ടം ഒഴിവാക്കാന്‍ വളരെ അധിക്കം സഹായിക്കും .

Advertisements

Finally the much maligned common wealth games fiasco gets a silver lining in the name of the maestro,AR Rahman.

Today in the ‘swagatham’ function at Gurgaon was unveiled the much awaited theme song, ‘Jiyo Utho Badho Jeeto‘ for CWG.Though being a die-hard Rahmaniac, the song  just seems ok-ok in the first hearing.

But as usual i expect the rahman magic to unveil itself to mesmerize both desi and international audiences .

Kalmadi though continued his streak of mistimed and dumb quotes by declaring that CWG will better the last Beijing olympics ..:-) NO COMMENTS

Check out the theme song below

Its Transition time..!!

Posted: August 27, 2010 in Uncategorized

As someone said before ,their is nothing permanent except change.Though changes have been part and parcel of my life,this month of August has indeed proven to be a game changing one.

First thing ,yes the change in my blogging platform.From the simple yet efficient,blogger.com to this uber cool wordpress platform.First impressions is quite grt.More themes and customisation option but the real winner is the professional look and feel compared to blogger,which at times looked so prehistoric in this iphone age.  no..im not a iphone fan 🙂

Secondly,at the moment im enjoyin my best days in NSN, …yup,im in my much awaited notice period :-).My first job pre-maturely expires this September end.yes..ive made my first major career decision to call it quits from Nokia siemens networks.Hmm..After 3 years of ‘tireless’ coding ,the inevitable decision is made(the reason ??..i feel it deserves another blog post)…

The ideas of India – Hindustan Times

Review: Inception

Posted: July 18, 2010 in Uncategorized

Review: Inception – Hindustan Times

ചില നല്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രയത്ന ഫലമായി എന്‍റെ നാടിനും ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ഒരു മേല്‍വിലാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.തിരുവില്വാമലയുടെ സംസ്കരിക്ക പൈതൃകം പുറം ലോക്കം അറിയുവാനും ,മറുനാട്ടില്‍ ജീവിച്ചു സ്വന്തം നാട് ഒരു നൊമ്പരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ വില്വമാരകര്കും ഈ സംരംഭം ഒരു സന്തോഷം തന്നെ

http://thiruvilwamala.in/